Na­szym celem jest do­star­czanie naj­wyższej ja­kości ro­z­wiązań za­pew­niających zwiększe­nie spraw­ności i skutecz­ności or­ga­nizacyj­nej przed­siębiorstw. Oferujemy do­radz­two i wspar­cie biz­ne­so­we dla firm. Wspólnie z właści­cie­lami i zarządzającymi fir­ma­mi opracowujemy pro­jekt re­struk­tu­ryzacji fir­my, re­alizowanych pro­cesów i fi­nansów oraz op­ty­ma­lizacji pro­cesów pro­duk­cyj­nych i logistycz­nych.

Strategicz­nym kie­run­kiem działania na­szej fir­my jest dążenie do po­prawy efek­tyw­ności działania fir­my Klien­ta po­przez wdrożenie skutecz­nych sys­temów planowania i or­ga­nizacji pro­duk­cji, zarządzania ja­kością, opar­tych o nowocze­sne kon­cep­cje or­ga­nizacyj­ne z wy­ko­rzystaniem naj­nowocześniej­szych narzędzi in­for­ma­tycz­nych.

Oferta

Na­sza ofer­ta w ob­sza­rze do­radz­twa strategicz­nego i mar­ketin­go­we­go re­alizowana jest w następujących wy­mia­rach:

  • ana­liza strategicz­na
  • strategia fir­my
  • strategia mar­ketin­go­wa
  • zarządzanie firmą.

Na­sza fir­ma oferuje również do­radz­two i wspar­cie w za­kresie sze­ro­ko ro­zu­mia­nych za­gad­nień związa­nych z grą w gol­fa. Ob­szar działania w tym za­kresie obej­mu­je zarówno te­ren Pol­ski jak i za­gra­nicy.

Za­prasza­my do współpra­cy!

RODO

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją sprzedaży i dystrybucji naszych towarów i usług jak i samych kontaktów poprzez naszą stronę WWW.

Klauzula informacyjna RODO

SOKUL CONSULTING Hans-Jörg Otto

ul. Golfowa 16, Kalinowo k/Niesulic
66-213 Skąpe
NIP 766-176-81-44
email: info@sokul-consulting.com

Formularz kontaktowy