Ronaldo

Od­dajemy na­szym Gościom do dys­po­zycji apar­tament za­pew­niający mak­sy­mal­nie 3 oso­bom kom­for­to­wy po­byt nie tyl­ko w se­zonie. Jest ja­sny, prze­stron­ny, gustow­nie za­aranżowany, wy­po­sażony w sprzęt o naj­wyższym stan­dar­dzie, za­pew­nia po­czucie prywat­ności i nie­zależności.

W skład 65-metro­we­go apar­tamen­tu wchodzą: sa­lon połączony z kuch­nią, ogród zi­mo­wy spełniający funkcję ja­dal­ni, jed­na sy­pial­nia oraz łazien­ka.
Kuch­nia jest w pełni wy­po­sażona i jeśli chodzi o sprzęt AGD za­wie­ra m.in. płytę elek­tryczną, lodówkę, czaj­nik ele­krycz­ny oraz ek­s­pres do ka­wy. W sa­lonie Goście znajdą sto­lik ka­wowy oraz wy­godną sofę na­rożni­kową z funkcją spa­nia, a także te­le­wizor LCD. Łazien­ka wy­po­sażona jest w wannę. Na­si Goście mają dostęp do TV ka­blo­wej. Sy­pial­nia o po­wierzch­ni 12m2 wy­po­sażone jest w dwuoso­bo­we łóżko oraz szafę. Ist­nie­je możliwość par­ko­wania pod bu­dyn­kiem.
Na te­renie po­la gol­fo­we­go znaj­du­je się re­stau­racja "19th Hole", ser­wująca smacz­ne da­nia kuch­ni eu­ro­pej­skiej, która da­je możliwość or­ga­nizacji po­siłków pod­czas po­bytu.

Klik­nij aby wysłać za­pytanie...

Vincent

Od­dajemy na­szym Gościom do dys­po­zycji apar­tament za­pew­niający mak­sy­mal­nie 4 oso­bom kom­for­to­wy po­byt nie tyl­ko w se­zonie. Jest ja­sny, prze­stron­ny, gustow­nie za­aranżowany, wy­po­sażony w sprzęt o naj­wyższym stan­dar­dzie, za­pew­nia po­czucie prywat­ności i nie­zależności.

W skład 80-metro­we­go apar­tamen­tu wchodzą sa­lon połączony z kuch­nią, ogród zi­mo­wy spełniający funkcję ja­dal­ni, dwie sy­pial­nie oraz łazien­ka.
Kuch­nia jest w pełni wy­po­sażona i jeśli chodzi o sprzęt AGD za­wie­ra m.in. płytę elek­tryczną, lodówkę, zmywarkę, czaj­nik ele­krycz­ny, ek­s­pres do ka­wy. W sa­lonie Goście znajdą sto­lik ka­wowy, wy­godną sofę, fo­tel oraz pufę w sty­lu Chester­field, a także te­le­wizor LCD. Łazien­ka wy­po­sażona jest w wannę. Na­si Goście mają dostęp do TV ka­blo­wej. Obie sy­pial­nie (każda o po­wierzch­ni 12m2) wy­po­sażone są w dwuoso­bo­we łóżko oraz szafę. Ist­nie­je możliwość par­ko­wania pod bu­dyn­kiem.
Na te­renie po­la gol­fo­we­go znaj­du­je się re­stau­racja "19th Hole", ser­wująca smacz­ne da­nia kuch­ni eu­ro­pej­skiej, która da­je możliwość or­ga­nizacji po­siłków pod­czas po­bytu.

Klik­nij aby wysłać za­pytanie...

SOKUL CONSULTING Hans-Jörg Otto

ul. Golfowa 16, Kalinowo k/Niesulic
66-213 Skąpe
NIP 766-176-81-44
email: info@sokul-consulting.com

Formularz kontaktowy